Tero Maksimainen, Lovisa Konstverkstad

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.loviisantaideverstas.fi

Jag arbetar i Lovisa Konstverkstad, som är 7 konstnärers gemensamma verkstad. Jag är skulptör och keramiker. Jag är fascinerad av organiska former. Jag studerar växelverkan mellan materians inneboende krafter och de yttre krafter som påverkar den. Särskilt studerar jag växselverkan mellan form och ljus samt växelverkan mellan stabilt material och vatten. Skulpturalitet är för mig att förnimma ytans egen expressivitet. Verket är färdigt då ytan får sitt eget uttryck och börjar kommunicera med något ur det undermedvetna. Jag arbetar med lera, sten, gips och trä. Dessutom gör jag andra konstföremål och kärl. Jag gör också beställningsverk. ENG I'm a sculptor and ceramicist. I'm fascinated by organic shapes. I study the interplay between inner strength and externally acting forces. I especially study the interaction between light and shape as well solid material. To me, sculpturally is experiencing the vividness of the surface. The work is complete when the surface begins to speak and touches the inside of the viewer. I make sculptures of clay, stone, plaster and wood. I also make other art objects and bowls as well as commissions.
Työskentelen Loviisan Taideverstaalla, joka on 7 taiteilijan yhteinen työtila. Olen kuvanveistäjä ja keraamikko. Minua kiehtovat orgaaniset muodot. Tutkin materian sisäisten voimien ja ulkopäin vaikuttavien voimien vuorovaikutusta. Erityisesti tutkin valon ja muodon sekä kiinteän materiaalin välistä vuorovaikutusta. Minulle veistoksellisuus on pinnan oman elävyyden kokemista. Teos on valmis, kun pinta alkaa puhua ja koskettaa katsojan sisintä. Teen veistoksia savesta, kivestä, kipsistä ja puusta. Lisäksi teen muita taide-esineitä ja astioita. Teen myös tilaustöitä. ENG I'm a sculptor and ceramicist. I'm fascinated by organic shapes. I study the interplay between inner strength and externally acting forces. I especially study the interaction between light and shape as well solid material. To me, sculpturally is experiencing the vividness of the surface. The work is complete when the surface begins to speak and touches the inside of the viewer. I make sculptures of clay, stone, plaster and wood. I also make other art objects and bowls as well as commissions.