Tea Söderlund, Portait-arbetsrum, {TES}

Visuell konst, Övrigt

Plats
Pori

Hemsida
http://teasoderlund.fi

{TES} är en mediakonstgrupp som består av Tea Söderlund, Eetu Henttonen och Sami Luusalo. Gruppens interaktiva verk skapar för den som upplever dem en plats och möjlighet att undersöka interaktionens betydelse. Verken, som på ett säreget sätt kombinerar skulpturala element, ljud, rörlig bild och nya teknologier, får sin form på nytt vid varje åskådare och på så sätt skapar de både konkreta och symboliska förbindelser mellan den digitala och fysiska verkligheten. I verken, som behandlar allmänmänskliga teman, jämställs observation, närvaro och aktivitet med vår interaktion med andra och vår miljö. ENG {TES} is a media art group formed by Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo. The group's interactive artworks create for the experiencer a space and chance to study the mening of interaction. Combining sculptural elements, sound, moving image and new technologies the works are always reshaped by each viewer, thus forming both concrete and symbolical connections between digital and physical reality.
{TES} on mediataideryhmä, jonka muodostavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmän interaktiiviset teokset luovat kokijalleen tilan ja mahdollisuuden tutkia vuorovaikutuksen merkityksiä. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita omalaatuisella tavalla yhdistelevät teokset saavat muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, ja siten ne muodostavat sekä konkreettisia että vertauskuvallisia yhteyksiä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Yleisinhimillisiä teemoja käsittelevissä teoksissa havainnointi, läsnäolo ja toiminta rinnastuvat vuorovaikutukseemme muiden ja ympäristömme kanssa. ENG {TES} is a media art group formed by Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo. The group's interactive artworks create for the experiencer a space and chance to study the mening of interaction. Combining sculptural elements, sound, moving image and new technologies the works are always reshaped by each viewer, thus forming both concrete and symbolical connections between digital and physical reality.