Arlene Tucker, Bokvillan

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst, Övrigt

Plats
Helsinki

Hemsida
www.arlenetucker.net

Jag är bildkonstnär och pedagog och mitt konstnärliga arbete fokuserar på att lägga till lekfulla element till det vardagliga livet med hjälp av konsten. Inspirerad av översättningsstudier, djur och natur, hittar jag sätt att kommunicera med och skapa mening i våra gemensamma utrymmen. Mitt process-baserade arbete skapar rum och situationer för utbyte, dialog och förändringar som förvånar alla deltagare. Jag är intresserad av att skapa projekt som skapar idéer och engagerar tittaren, som inbjuder åskådaren till att bli en del av en berättelse eller skapandeprocess. Inom översättning fortsätter ditt deltagande att driva fram berättelsen. Människor inspirerar, motiverar, och får mig att försöka och bättre förstå mig själv, vår samlevnad och vår sammankoppling. Jag jobbar både individuellt och i kollektiv. Ett av mina huvudprojekt är med konstnärskollektivet Mechanics of Conformity MOC. Vi är en grupp kvinnor, Rosamaría Bolom, Edwina Goldstone, Sepideh Rahaa & Arlene Tucker. Sedan 2017 har MOC använt hår som utgångspunkt för en öppen diskussion om hur vi, som människor anpassar eller inte anpassar oss till sociala normer. Från djupt personliga utgångspunkter försöker vi skapa en tryggare och icke-dömande plats att undersöka koncept om människoförhållanden, uppfattningar, identitet, befrielse, representation och annorlundaskap. År 2003 började jag skriva artiklar och konst- och kulturrecensioner i Prag och New York City för den Tjeckiska tidskriften Umělec. Sedan dess har mitt arbetet vidgats till att inkludera akademiska artiklar om zoosemiotik, semiotik och översättningsstudier för att nämna några. Mitt kapitel, Translation is Dialogue: Language in Transit, publicerades i Translating across Sensory and Linguistic Borders: Intersemiotic Journeys between Media (Editors: Campbell, Madeleine, Vidal, Ricarda, 2019). De senaste åren har jag skrivit artiklar och recensioner för Prison Space, Culture & Démocratie, Ottiya, and IMAG. Att skriva har alltid varit mitt sätt att anknyta till konst och med samhället. Mitt fördjupande i olika platser runtom i världen och nu i Finland, har gett me insikter om otaliga sätt att leva och kommunicera och förstå. Att skapa betydelse av en orkester av främmande ljud och att kontextualisera nya tecken är del av jakten av min dröm att få upptäcka, skapa och bygga med och för människor. Gåvan att komma från en multikulturell, mångspråkig och multietnisk familj har gett mig insikter och motivation att undersöka hur vi bättre kan lyssna på varandra och leva tillsammans fridfullare. Förutom mina rötter i Taiwan och USA har jag levt i Belgien, Tjeckien och Estland. Sedan 2011 har jag bott i Helsingfors. Jag är medlem av: Pixelache https://www.pixelache.ac/ Catalysti https://www.catalysti.fi/ ENG I am a visual artist and educator, and my work focuses on adding play elements to daily life through my art. Inspired by translation studies, animals and nature, I find ways to connect and make meaning in our shared environments. My process-based artistic work creates spaces and situations for exchange, dialogue, and transformations to occur and surprise all players. I am interested in creating projects that open up ideas and that engage the viewer; that invite the viewer to be a part of the narrative or art creation process. In translation, your participation continues to propel the story. People inspire me, motivate me to try and better understand myself, our coexistence and our interconnectedness. I work individually and also in collectives. One of my main current projects is with the artist collective Mechanics of Conformity-MOC. We are a group of four women; Rosamaría Bolom, Edwina Goldstone, Sepideh Rahaa & Arlene Tucker. Since 2017, MOC has been using hair as a starting point for open discussion events around how we, as humans, conform or do not conform to social norms. Speaking from deeply personal experiences we strive to create a safer and non-judgemental space to investigate concepts of human relationships, perceptions, identity, liberation, representation and otherness. In 2003, I started writing articles and art & culture reviews of works happening in Prague and in New York City for the Czech art magazine, Umělec. Since then, my work has expanded to include academic papers focusing on zoosemiotics, semiotics, translation studies, to name a few. My chapter, Translation is Dialogue: Language in Transit was published in Translating across Sensory and Linguistic Borders: Intersemiotic Journeys between Media (Editors: Campbell, Madeleine, Vidal, Ricarda, 2019). In the most recent years I have been writing articles and reviews for Prison Space, Culture & Démocratie, Ottiya, and IMAG. Writing has always been my way to connect with art and with the community. My immersion in various places across the globe and now Finland has given me insight to myriad ways of living, communicating, and appreciating. Making meaning from an orchestra of foreign sounds and contextualizing new signs are a part of the pursuit of my dream to discover, create and build with and for people. The gift of coming from a multicultural, multilingual and multiracial family has given me the insight and motivation to seek how we can better listen to each other and live together more peacefully. In addition to my roots in Taiwan and the USA I have lived in Belgium, Czech Republic and Estonia. I have been based in Helsinki, Finland since 2011. I am a member of: Pixelache https://www.pixelache.ac/ Catalysti https://www.catalysti.fi/
Olen kuvataiteilija ja pedagogi ja työni keskittyy leikin elementtien lisäämiseen arkielämään taiteen kautta. Käännösopintojen sekä eläinten ja luonnon kautta, löydän tapoja luoda yhteyksiä ja tarkoitusta jaettuihin ympäristöihimme. Prosessiin perustuva taiteellinen työskentelyni luo tiloja ja tilanteita vuorovaikutukseen, dialogiin ja kaikki osapuolet yllättäviin muutoksiin. Olen kiinnostunut projekteista, jotka raivaavat tilaa uusille ideoille ja kiinnostavat yleisöä ja kutsuvat yleisön osaksi tarinaa tai taiteenluomisprosessia. Kääntäessä oma osallistumisesi jatkaa tarinan eteenpäin kuljettamista. Ihmiset inspiroivat ja motivoivat minua yrittämään ja paremmin ymmärtämään itseäni, yhteiseloamme ja toisiimme liittymistä. Työskentelen itsenäisesti ja kollektiiveissa. Yksi pääprojekteistani tällä hetkellä on taitekollektiivi Mechanics of Conformity - MOC. Ryhmään kuuluu lisäkseni kolme naista, Rosamaría Bolom, Edwina Goldstone sekä Sepideh Rahaa. Vuodesta 2017 MOC on käyttänyt hiuksia lähtökohtana avaamaan keskustelua siitä, miten me, ihmisinä, sopeudumme tai olemme sopeutumatta sosiaalisiin normeihin. Syvän henkilökohtaisesta näkökulmasta puhuen yritämme luoda turvallisemman ja tuomitsemattoman tilan, jossa voimme tutkia ihmissuhteita, käsityksiä, idenentiteettiä, vapautumista, representaatiota ja toiseutta. Vuonna 2003 aloitin artikkeleiden ja taide- ja kulttuuriarvosteluiden kirjoittamisen tapahtumista Prahassa ja New Yorkissa tsekkiläiselle Umělec-lehdelle. Siitä lähtien työni on laajentunut käsittämään mm. zoosemiotiikka, semiotiikka ja käännöstutkimusta käsitteleviin akateemiin artikkeleihin. Lukuni Translation is Dialogue: Language in Transit julkaistiin teoksessa Translating across Sensory and Linguistic Borders: Intersemiotic Journeys between Media (Editors: Campbell, Madeleine, Vidal, Ricarda, 2019). Viime vuosina olen myös kirjoittanut artikkeleita ja arvosteluja Prison Space, Culture & Démocratie, Ottiya, and IMAG-julkaisuille. Kirjoittaminen on aina ollut tapani luoda yhteys taiteeseen ja yhteiskuntaan. Eri paikkoihin ympäri maailmaa ja nyt Suomeen syventymiseni kautta, olen oivaltanut monta eri tapaa elää, kommunikoita ja ymmärtää. Merkityksen tekeminen vieraista äänistä ja uusien merkkien yhteyksien ymmärtäminen on askel kohti unelmaani löytää, luoda ja rakentaa ihmisten kanssa ja ihmisille. Monikulttuuriseen, -kieliseen ja -etniseen perheeseen syntymisen lahja on antanut minulle oivalluksen ja motivaation etsiä miten me voimme paremmin kuunnella toisiamme ja elää rauhanomaisemmin. Amerikkalais-taiwanilaisten juurteni lisäksi olen asunut Belgiassa, Tsekissä ja Virossa. Helsingissä olen ollut vuodesta 2011. Olen seuraavien tahojen jäsen: Pixelache https://www.pixelache.ac/ Catalysti https://www.catalysti.fi/ ENG I am a visual artist and educator, and my work focuses on adding play elements to daily life through my art. Inspired by translation studies, animals and nature, I find ways to connect and make meaning in our shared environments. My process-based artistic work creates spaces and situations for exchange, dialogue, and transformations to occur and surprise all players. I am interested in creating projects that open up ideas and that engage the viewer; that invite the viewer to be a part of the narrative or art creation process. In translation, your participation continues to propel the story. People inspire me, motivate me to try and better understand myself, our coexistence and our interconnectedness. I work individually and also in collectives. One of my main current projects is with the artist collective Mechanics of Conformity-MOC. We are a group of four women; Rosamaría Bolom, Edwina Goldstone, Sepideh Rahaa & Arlene Tucker. Since 2017, MOC has been using hair as a starting point for open discussion events around how we, as humans, conform or do not conform to social norms. Speaking from deeply personal experiences we strive to create a safer and non-judgemental space to investigate concepts of human relationships, perceptions, identity, liberation, representation and otherness. In 2003, I started writing articles and art & culture reviews of works happening in Prague and in New York City for the Czech art magazine, Umělec. Since then, my work has expanded to include academic papers focusing on zoosemiotics, semiotics, translation studies, to name a few. My chapter, Translation is Dialogue: Language in Transit was published in Translating across Sensory and Linguistic Borders: Intersemiotic Journeys between Media (Editors: Campbell, Madeleine, Vidal, Ricarda, 2019). In the most recent years I have been writing articles and reviews for Prison Space, Culture & Démocratie, Ottiya, and IMAG. Writing has always been my way to connect with art and with the community. My immersion in various places across the globe and now Finland has given me insight to myriad ways of living, communicating, and appreciating. Making meaning from an orchestra of foreign sounds and contextualizing new signs are a part of the pursuit of my dream to discover, create and build with and for people. The gift of coming from a multicultural, multilingual and multiracial family has given me the insight and motivation to seek how we can better listen to each other and live together more peacefully. In addition to my roots in Taiwan and the USA I have lived in Belgium, Czech Republic and Estonia. I have been based in Helsinki, Finland since 2011. I am a member of: Pixelache https://www.pixelache.ac/ Catalysti https://www.catalysti.fi/